Tegutseme üheskoos, et kaitsta tulevikku!
Meie keskkonnaalased tööriistad
Green Card: põhjalik info
toote keskkonnamõjust

Green card -
põhjalik ülevaade toote keskkonnamõjust

Kliendid võtavad pakkematerjalide ostuotsuste tegemisel arvesse mitmeid erinevaid keskkonnakriteeriume.


Valiku lihtsustamiseks töötas Antalis välja toote keskkonnamõju kirjeldava infolehe Green Card, mis:

  • pakub pakkematerjalide kohta põhjalikku keskkonnaalast infot;
  • tuginedes kindlatele keskkonnakriteeriumitele aitab hinnata toodete keskkonnamõju. 

 

Täielik keskkonnaalane info toote kohta

green-card-detail.jpg

Koostöös IFOP turu-uuringute instituudiga ligi 600 ärikliendi seas 2021. aastal läbiviidud Antalise keskkonnateemalise uuringu tulemustest nähtub, et kliendid püüavad leida keskkonnasõbralikumaid tegutsemisviise. Green Card infoleht on  üles ehitatud neljale peamisele probleemile, millega meie kliendid silmitsi seisavad.

GSS-picto-7.jpg (PICTO-41)

Reostuse vältimine

REACH-määrus nõuab kõikide Euroopas kasutatavate keemiliste ainete määratlemist ja registreerimist: iga aine, mille kasutamine ei ole keelatud või piiratud, on lubatud.

GSS-picto-4.jpg (PICTO-2)

Ressursside kestlik kasutamine

% virgin-biopõhise materjali kaalust
% PIR*-ümbertöödeldud materjali kaalust
% PCR**-ümbertöödeldud materjali kaalust
Toote korduvkasutatavus

GSS-picto-8.jpg

mõju kliimamuutustele

Süsiniku jalajälg

KHG heited

GSS-picto-2.jpg

elurikkuse säilitamine

Sertifitseeritud hanked
Muu keskkonnalane info, näiteks tootmiskoht
 

Kõik, mida on vaja teada Green Card infolehe kohta

MEIE KESKKONNAALASED TÖÖRIISTAD

Keskkonnasõbraliku valiku
tegemine on sinu kätes!

Tutvu meie keskonna-alaste tööriistadega Green Star System™
ja Green Card

Loe lähemalt
Eco-friendly packaging

Loe, mida me tuleviku kaitsmiseks teeme

Insert_survey.jpgAntalise keskkonnaalane kliendiuuring
 

gss_small.jpg

Green Star System, toote keskkonnasõbralikkuse hindamise süsteem

Insert_protect-the-future.jpg

Keskkond: meie kohustused tuleviku kaitsmiseks