E-R 8.30-16.30
KONTAKT

Kasutustingimused

Kasutustingimused ja õigusalane teave

I peatükk
Õigusalane teave

Käesolevat VEEBISAITI www.antalis.ee toimetab:

Antalis AS (Linamäe 6, Tänassilma küla, Saku vald, 76406 Harjumaa, äriregistri nr. 10236815, edaspidi ANTALIS).

Esindaja: Aivo Vellamäe, juhatuse liige/tegevjuht, Antalis AS.

Veebimajutusteenus: CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES (147, Quai du président ROOSEVELT, 92130 Issy les Moulineaux, Prantsusmaa, Nanterre Trade and Companies Register registris äriregistri nr. B 479 766 842), esindaja Olivier TARRIT.


II peatükk
Kasutustingimused

Sisu kokkuvõte:

- Kasutustingimuste kohaldumine
- Mõisted
- VEEBISAIDI eesmärk
- Ainult ettevõtjatevaheline kasutus
- VEEBISAIDI haldamine
- Intellektuaalomandi õigused
- Hüperlingid
- Vastutuse välistamine ja piiramine
- Isikuandmete kaitse
- Kohalduv õigus ja kohtualluvus
- Päringud

 

Kasutustingimuste kohaldumine

Sellel VEEBISAIDIL navigeerimisega nõustuvad kõik kasutajad tingimusteta kõigi kasutustingimustega, sealhulgas vastutuse välistamist ja piiramist puudutavate sätetega. Käesolevate kasutustingimuste eesmärk on määratleda üldised reeglid, mille kohaselt ANTALIS võimaldab juurdepääsu VEEBISAIDILE ning kasutajad sellele ligi pääsevad ja seda kasutavad.

Hetkel veebis olev üldiste kasutustingimuste versioon kehtib kogu VEEBISAIDI kasutuse ajal ning kuni uus versioon selle asendab.

 

Mõisted

„ANTALIS“ tähendab Antalis AS (Linamäe 6, Tänassilma küla, Saku vald, 76406 Harjumaa, äriregistri nr. 10236815).
„Veebimajutusteenuse pakkuja“ tähendab CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES (147, Quai du président ROOSEVELT, 92130 Issy les Moulineaux, Prantsusmaa, Nanterre Trade and Companies Register registris äriregistri nr. B 479 766 842).
„VEEBISAIT“ tähendab Antalis AS-i veebisaiti www.antalis.ee.
„Teenused“ tähendab VEEBISAIDIL saadaolevaid teenuseid.
„Kasutaja“ tähendab mis tahes isikut, kes kasutab VEEBISAITI või VEEBISAIDIL pakutavaid teenuseid.
„Liitunud kasutaja“ tähendab VEEBISAIDIL tuvastatud kasutajat.
„Identifitseerimistunnus“ tähendab teavet, mis on vajalik kasutaja tuvastamiseks VEEBISAIDIL, et pääseda ligi liitunud kasutajatele 
mõeldud aladele.
„Salasõna“ tähendab konfidentsiaalset teavet, mis võimaldab kasutajal koos identifitseerimistunnusega tuvastada oma isik.
„Hüperlingid“ tähendab VEEBISAIDIGA lingitud mis tahes kolmanda isiku veebisaiti või välist internetiallikat, mille üle ANTALIS ei oma kontrolli ega vastutust.

 

Veebisaidi eesmärk

VEEBISAIDI eesmärk on pakkuda kasutajatele teavet Antalise toodete ja teenuste kohta ning võimaldada kasutajatel neid tooteid ja teenuseid e-poe kaudu osta.

 

Veebisait on mõeldud ainult ettevõtjatevaheliseks kasutamiseks 

VEEBISAIT on mõeldud ainult ettevõtjatevaheliseks (B2B) kasutamiseks ja igasugune muu kasutus on sõnaselgelt välistatud, sealhulgas mis tahes kasutus tarbijate (eraisikute) poolt.

VEEBISAITI kasutades kinnitab kasutaja, et ta tegutseb ainult ettevõtlusega seotud eesmärkidel ja loobub seadusega lubatud ulatuses kõigist VEEBISAIDI kasutamist käsitlevatest tarbijakaitsega seotud õigustest.

Kui olete tarbija (eraisik), ei tohi te osaleda tegevuses, mis on seotud sellel VEEBISAIDIL tehtavate ostudega või VEEBISAIDIL avaldatava teabega. Kui kasutate VEEBISAITI kasutustingimusi rikkudes hoolimata käesolevast hoiatusest, teete seda omal riisikol ja ANTALIS ei võta selle eest vastutust.

 

Veebisaidi haldamine

VEEBISAIDI sujuvaks haldamiseks võib ANTALIS igal ajal:

- peatada, katkestada või piirata osaliselt või täielikult juurdepääsu VEEBISAIDILE, võimaldada juurdepääsu VEEBISAIDILE või selle teatud osadele üksnes teatud kategooria kasutajatele;
- kustutada teabe, mis takistab VEEBISAIDI toimimist või on vastuolus riiklike või rahvusvaheliste seaduste ja määrustega või mida peetakse ebasobivaks või ebaseaduslikuks;
- peatada VEEBISAIDI kättesaadavus, et seda uuendada.

 

Intellektuaalomand

Kõik kaubamärgid, fotod, tekstid, märkused, illustratsioonid, liikuvad või liikumatud pildid, videoklipid, helisalvestised, sealhulgas arvutirakendused, mida võidakse kasutada VEEBISAIDI toimimise tagamiseks, ning üldisemalt kõik elemendid, mida VEEBISAIDIL esitatakse ja kasutatakse, on kaitstud intellektuaalomandi õigusega.

Kõik eelnimetatud elemendid kuuluvad ANTALISELE või selle partneritele. Nende elementide, sealhulgas arvutirakenduste osaline või täielik kopeerimine, taasesitamine, kasutamine või muutmine ilma ANTALISE eelneva kirjaliku loata on rangelt keelatud. Asjaolu, et ANTALIS ei pöördu volitamata kasutusest teada saamisel kohe kohtusse, ei ole käsitletav kasutamise heakskiiduna ega nõudest loobumisena.

 

Hüperlingid

VEEBISAIT võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele või välistele internetiallikatele (hüperlingid). ANTALISEL pole hüperlinkide üle kontrolli. Seega ei saa ANTALIST pidada  hüperlinkide eest vastutavaks ning ANTALIS ei võta vastutust hüperlinkidel või nende kaudu ligipääsetavate kolmandate isikute veebisaitidel ja välisallikates avaldatud sisu, reklaami, toodete, teenuste ega muu materjali eest.

Lisaks  ei vastuta ANTALIS kahju eest, mis võib tuleneda hüperlinkide kasutamisest või nende sisule tuginemisest või hüperlinkide kaudu kättesaadavate kaupade ja teenuste kasutamisest.

 

Vastutuse välistamine

ANTALIS teeb mõistlikke jõupingutusi, et esitada VEEBISAIDIL täpset ja ajakohast teavet, ning jätab endale õiguse muuta selle sisu igal ajal ilma ette teatamata. ANTALIS VEEBISAIDI, sealhulgas hüperlinkide või muude VEEBISAIDI kaudu otseselt või kaudselt kättesaadavate elektrooniliste linkide täpsuse ega täielikkuse eest.

Kasutaja kohustus on kontrollida teabe õigsust abivahenditega, sealhulgas läbi otsekontakti ANTALISega.

Seetõttu ei võta ANTALIS vastutust, mis tuleneb:

- VEEBISAIDI sisu ebatäpsustest või info puudulikkusest;
- VEEBISAIDILE juurdepääsu puudumisest;
- programmivigadest;
- VEEBISAIDIL avaldatud sisuga seonduvatest vigadest;
- mis tahes kahjust, mis seondub kolmanda osapoole sissetungiga VEEBISAIDILE pettuse teel ja põhjustab muutusi selle sisus;
- mis tahes kahjust, mis seondub volitamata või ebaseaduslike muudatustega VEEBISAIDI sisus;
- üldisemalt VEEBISAIDILE juurdepääsu või juurdepääsu puudusest tulenevast otsesest või kaudsest kahjust, olenemata selle põhjusest, päritolust, olemusest või tagajärjest, ja/või VEEBISAIDIL otseselt või kaudselt kättesaadava teabe kasutamisest.

ANTALIS ei võta vastutust mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud mis tahes viiruse, teenusetõkestamise ründe või arvutiseadmeid, -programme, andmeid või muud vara kahjustada võiva muu tehnoloogilise materjali poolt seoses VEEBISAIDI kasutamisega või VEEBISAIDIL oleva sisu allalaadimisega või VEEBISAIDIL lingitud kolmandate osapoolte veebisaitide või internetiallikate kasutamisega.

ANTALIS ei võta vastutust VEEBISAIDIL lingitud kolmandate isikute veebisaitide või internetiallikate sisu eest. ANTALIS ei ole selliseid linke heaks kiitnud. ANTALIS ei võta vastutust kahju eest, mis tuleneb VEEBISAIDIL lingitud kolmandate isikute veebisaitide või internetiallikate kasutamisest.

 

Isikuandmete kaitse

ANTALIS kogub ja töötleb VEEBISAIDI kasutaja esitatud isikuandmeid Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016 isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 kohaselt. Lisateabe saamiseks vaadake meie Privaatsusteadet ja Küpsiste poliitikat, mis on kättesaadavad meie VEEBISAIDIL.

a) IT-turvalisus VEEBISAIDIL

ANTALIS võtab asjakohaseid meetmeid, et tagada VEEBISAIDIL esitatud kasutajate isikuandmete turvalisus ja salastatus ning ennetada nende muutmist, kahjustamist, hävimist või kolmandate isikute juurdepääsu andmetele. Kasutajate poolt esitatud isikuandmeid hoitakse turvalistes serverites, peamiselt veebimajutusteenuse pakkuja serveris.

Ent isikuandmete edastamisega internetis kaasnevad turvalisusega seotud riskid, mida ANTALIS ei suuda täielikult ära hoida. Seega hoiatab ANTALIS kasutajaid VEEBISAIDI kasutamisega seotud võimalike riskide eest ja soovitab kasutajatel võtta vajalikke kaitsemeetmeid internetis navigeerimise haldamisel (nt uuendatud riist- ja tarkvara ning ajakohase viirustõrjeprogrammi kasutamine ja konfidentsiaalsusmeetmete võtmine, et kaitsta identifitseerimistunnuseid ja salasõnu jms). Kasutajad vastutavad ainuisikuliselt oma identifitseerimistunnuse ja salasõna haldamise eest.

b) IT-turvalisus VEEBISAIDIGA seotud kolmandate isikute veebisaitidel või välistes internetiallikates (hüperlingid)

VEEBISAIDIL lingitud kolmandate isikute veebisaitidel või välistes internetiallikates kasutajate esitatud isikuandmete halduse ja turvalisuse eest vastutavad ainuisikuliselt nende väliste veebisaitide või internetiallikate avaldajad.

Väliste veebisaitide või internetiallikate hulka kuuluvad:

  • turvalise makse vahendaja veebisait, kuhu kasutaja suunatakse tellimuse eest tasumisel (https://secure.ogone.com, Ogone SPRL, Belgia seaduste alusel osaühing, registreeritud Brüsseli Registre du Commerce et des Sociétés reg. number 0459 360 623, asukohaga Boulevard de la Woluwe 102, 1200 Brüssel, Belgia);
  • mis tahes kolmanda osapoole veebisait või internetiallikas, mis on seotud VEEBISAIDIGA, näiteks Küpsiste Poliitika lehel loetletud kolmanda osapoole küpsiste avaldajad.

ANTALIS ei ole vastutav töötleja, sest ta ei kontrolli nende väliste veebisaitide või internetiallikate kaudu vahetult kasutajate esitatud andmete haldust ega saa mingil moel tagada niiviisi edastatud kasutajate andmete turvalisust. Kasutajad peavad olema teadlikud  väliste veebisaitide või internetiallikate privaatsuspõhimõtetest.

 

Kohalduv õigus ja kohtualluvus

Nende üldiste kasutustingimuste sätetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi, jättes kohaldamata kollisiooninormid. Kasutustingimustega ning VEEBISAIDI kasutamisega seotud vaidlused lahendatakse ANTALISE registrijärgses asukohas asuvas pädevas kohtus, välja arvatud juhul, kui õigusaktid näevad ette teistsuguse kohtualluvuse.

 

Päringud

a)Üldpäringud

Palun saatke teade e-posti aadressil info.ee@antalis.com või kasutage VEEBISAIDI kontaktvormi, kui:
- teil on üldine infopäring;
- näete VEEBISAIDIL ebasobivat või ebaseaduslikku sisu.

b)Toodete, tellimuste, e-poe kasutamisega seotud päringud

Palun saatke teade e-posti aadressil eshop.ee@antalis.com, kui:

- teil on küsimusi VEEBISAIDIL esitatud toodete kohta;
- teil on raskusi VEEBISAIDILE juurdepääsuga või sellel navigeerimisega k.a e-poes;
- teil on küsimusi ANTALISE klienditeenindusele.

 

III peatükk
Veebimakse tingimused

TELLIMINE LÄBI VEEBISAIDI www.antalis.ee

Veebitellimuse esitamisega nõustute, et:

- esitate teavet elektrooniliste vahendite kaudu, see tähendab vastavalt iga tehingu osas ette nähtud vorminõuete ja standardite kohaselt;

- teie poolt esitatud teavet säilitatakse elektroonilisel kujul;

- võtate teavet vastu elektrooniliste kanalite kaudu.

Sedasi toimides kinnitate ja nõustute, et Interneti teel teabe edastamise täielikku turvalisust või privaatsust ei saa garanteerida ning mis tahes teie poolt esitatud teavet (sealhulgas krediitkaardiandmeid) võib olla võimalik lugeda ja/või pealt kuulata kolmandatel osapooltel. Õigusaktidega lubatud ulatuses ei vastuta Antalis AS mistahes andmete pealtkuulamise ja/või "häkkimise" või muu volitamata juurdepääsu eest teie poolt veebipõhise tellimuse täitmiseks esitatud teabele.

Antalis AS kasutab kõigi VEEBISAIDI kaudu tehtud tellimuste kaitseks SSL-i (Secure Socket Layer) krüptograafilist protokolli. SSL on krüptograafiline protokoll, mida peetakse standardite kohaselt Interneti-tehingute jaoks kõrgetasemeliseks turvalisuseks (vastavalt ülaltoodud lõigule). Kui veebilehitseja aadressiribal on teile nähtav luku ikoon, siis see tähendab, et teie tellimuse esitamiseks vajalik teave edastatakse meile SSL-režiimis.

Esitades tellimuse VEEBISAIDI kaudu, avaneb teil võimalus tellimuse eest tasuda kasutades veebimakseid. Antalis AS jätab endale õiguse peatada, muuta või tühistada veebimakse võimalused igal ajal ajutiselt või lõplikult.

Juhul, kui otsustate maksta veebis, siis toimuvad veebimaksed eranditult kolmanda osapoole makseteenuse pakkuja OGONE (Ogone SPRL, Belgia seaduste alusel osaühing, registreeritud Brüsseli Registre du Commerce et des Sociétés reg. number 0459 360 623, asukohaga Boulevard de la Woluwe 102, 1200 Brüssel, Belgia) turvalises veebikeskkonnas.
 

OGONE poolt võimaldatud makseteenused

Antalis AS on valinud veebis kaardimaksete turvamiseks kolmanda osapoole makseteenuse pakkuja OGONE. Kui otsustate maksta veebis, klõpsates VEEBISAIDIL oleva tellimisvormi vastaval lingil, suunatakse teid OGONE turvalisele veebisaidile, et edastada kogu vajalik teave veebimakse kinnitamiseks. OGONE'i turvaline veebisait on kolmanda osapoole veebisait, mida omab ja haldab ainuvastutusel OGONE ja mis vastab sertifikaadile PCI DSS (Tase 1) (see tähendab hetkel kehtivale kõrgeimaile turvatud veebimaksete rahvusvahelisele standardile või mistahes uuele standardile) ja on kooskõlas kõigi asjakohaste seaduste ja määrustega.

Veebimakset kasutades kinnitate ja nõustute esitama OGONE-le oma krediit-/maksekaardi teabe ja muu veebimakse tegemiseks vajaliku teabe ning neid andmeid töödeldakse ülalnimetatud OGONE turvalise veebisaidi kaudu.

Veebimakse tegemiseks sobivad krediit-/maksekaardid on: Visa, MasterCard.

Veebimakse võimaluse korral saab veebimakset kasutada ainult ja eranditult Antalis AS tellimuste kogumaksumuse tasumiseks. Kõik muud juhtumid loetakse volitamata või ebaseaduslikuks tegevuseks. Kasutaja ei tohi mingil juhul kahjustada ega häirida veebimakset ega kasutada veebimakset muul eesmärgil kui tasuda oma tellimuse eest täies mahus Antalis AS-le. Ainus informatsioon, mis liigub OGONE veebisaidi kaudu Antalis AS-le tagasi on järgmine teave:

- maksja nimi;

- arve/tellimuse number;

- krediit-/maksekaardi esimesed 4 (neli) ja 3 (kolm) viimast numbrit (valideerimise kinnitamiseks);

- makse summa.

Makse loetakse sooritatuks, kui arve/tellimuse kogusumma on täielikult ja pöördumatult laekunud Antalis AS pangakontole. Ükski veebimaksega seotud vahejuhtum, mis võiks mingil viisil mõjutada teie makset, ei muuda teie tellimust kehtetuks ja ei muuda teie kohustust tasuda tellimuse eest.

Kasutades veebimakse võimalust kinnitate ja nõustute, et Antalis AS ei vastuta ega garanteeri, et veebimakse ja/või veebimakse kasutamine on vigadeta, kohene, viirusevaba ja/või pidevalt kättesaadav või, et esitatud informatsioon on veebimakse kaudu täielik, täpne ja/või ajakohane; ja seadusega lubatud ulatuses ei võta Antalis AS vastustust mistahes kahjustuste, kahju, kulude (sealhulgas õigusabiga seonduvate kulude), kulutuste või kaudse kahju eest, mida te võite kanda või mis teile võib tekkida veebimakse kasutamisel. Kui leiab tõestust, et Antalis AS vastutab mistahes kahju või kahjustuste eest, mis tuleneb veebimakse kasutamisest, piirdub Antalis AS vastutus veebimaksena makstud kogu- ja lõppsummaga või maksimaalselt summaga EUR 100 (või samaväärse summaga kohalikus valuutas), olenevalt sellest, kumb on väiksem.

Need tingimused moodustavad osa Antalis AS-i üldistest müügitingimustest ja Antalis AS-i VEEBISAIDI kasutustingimustest, eelkõige osas, mis puudutab privaatsus- ja isikuandmete kaitse reegleid, mis kohalduvad VEEBISAIDI kasutamisel.