E-R 8.30-16.30
KONTAKT

Kasutustingimused

Kasutustingimused ja õigusalane teatis

Õigusalane teatis

VEEBILEHE www.antalis.ee toimetaja: Antalis AS (Linamäe 6, Tänassilma küla, Saku vald, 76406 Harjumaa, äriregistri nr. 10236815), esindaja Aivo Vellamäe, tegevjuht

Veebimajutusteenus: Sogeti France S.A.S. (24, rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux, Prantsusmaa, äriregistri nr. Nanterre Trade and Companies Registry registris 479 942 583), esindaja Christophe Bonnard, peadirektor


Kasutustingimused

- Kohustuslikult kohaldatav
- Mõisted
- VEEBILEHE eesmärk
- Ainult professionaalseks kasutamiseks
- VEEBILEHE haldamine
- Intellektuaalomandi õigused
- Hüperlingid
- Vastutusest loobumine ja vastutuse piiramine
- Isikuandmete kaitse
- Kehtiv seadus ja ainualluvus
- Päringud


Kohustuslikult kohaldatav

VEEBILEHEL navigeerimisega nõustuvad kõik kasutajad tingimusteta kõigi kasutustingimustega, sealhulgas vastutusest loobumise ja vastutuse piiramise sätetega. Kasutustingimused aitavad määratleda üldeeskirju, mille kohaselt ANTALIS pakub juurdepääsu VEEBILEHELE ning kasutajad seda vaatavad ja kasutavad.

Praegu veebis olevat üldtingimuste versiooni tuleb täita kogu VEEBILEHE kasutuse ajal, kuni uus versioon selle asendab.

 

Mõisted

„ANTALIS“ tähendab Antalis AS (Linamäe 6, Tänassilma küla, Saku vald, 76406 Harjumaa, äriregistri nr. 10236815).
„Veebimajutusteenuse pakkuja“ tähendab Sogeti France S.A.S. (24, rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux, Prantsusmaa, äriregistri nr. Nanterre Trade and Companies Registry registris 479 942 583).
„VEEBILEHT“ tähendab Antalis AS veebilehte www.antalis.ee.
„Teenused“ tähendab VEEBILEHEL saadaolevaid teenuseid.
„Külaline“ tähendab tuvastamata isikut, kes kasutab VEEBILEHTE või VEEBILEHEL pakutavaid teenuseid.
„Kasutaja“ tähendab VEEBILEHEL tuvastatud kasutajat.
„Identifitseerimistunnus“ tähendab teavet, mis on vajalik kasutaja tuvastamiseks VEEBILEHEL, et pääseda ligi liikmetele mõeldud aladele.
„Salasõna“ tähendab konfidentsiaalset teavet, mis võimaldab kasutajal koos identifitseerimistunnusega tuvastada oma isik.
„Hüperlingid“ tähendab mis tahes kolmanda isiku veebilehte või VEEBILEHEGA seotud välist internetiallikat, mille üle ANTALIS ei oma kontrolli ega vastutust.

 

Veebilehe eesmärk

VEEBILEHE eesmärk on pakkuda Külalistele teavet Antalise toodete ja teenuste kohta ning võimaldada Kasutajatel neid tooteid ja teenuseid e-poe kaudu osta.

 

Veebileht on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks 

VEEBILEHT on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja igasugune muu kasutus on sõnaselgelt välistatud, sealhulgas kliendina või kliendi poolt.

VEEBILEHTE kasutades kinnitab kasutaja, et ta tegutseb ainult professionaalsel eesmärgil ja loobub kõigist VEEBILEHE kasutamist käsitlevatest tarbija kaitsega seotud õigustest seadusega lubatud piires.

Kui olete tarbija, ei tohi te osaleda tegevuses, mis on seotud sellel VEEBILEHEL tehtavate ostudega või VEEBILEHEL avaldatava teabega. Kui rikute VEEBILEHTE kasutades kasutustingimusi hoolimata sellest hoiatusest, teete seda omal riisikol ja ANTALIS ei võta selle eest vastutust.

 

Veebilehe haldamine
 

VEEBILEHE sujuvaks haldamiseks võib ANTALIS igal ajal:

- peatada, katkestada või piirata osaliselt või täielikult juurdepääsu VEEBILEHELE, anda teatud kategooria kasutajatele juurdepääsu VEEBILEHELE või selle teatud osadele;
- kustutada teabe, mis takistab VEEBILEHE toimimist või on vastuolus riiklike või rahvusvaheliste seaduste ja määrustega või mida peetakse ebasobivaks või ebaseaduslikuks;
- peatada VEEBILEHE tegevuse, et seda uuendada.

 

Intellektuaalomand

Kõik kaubamärgid, fotod, tekstid, märkused, illustratsioonid, liikuvad või liikumatud pildid, videoklipid, helisalvestised, sealhulgas arvutirakendused, mida võidakse kasutada VEEBILEHE toimimise tagamiseks, ning üldisemalt kõik elemendid, mida VEEBILEHEL esitatakse ja kasutatakse, on kaitstud intellektuaalomandiõigusega.

Kõik eelnimetatud elemendid kuuluvad ANTALISELE või selle partneritele. Nende elementide, sealhulgas arvutirakenduste osaline või täielik taasesitamine, kujutamine, kasutamine või muutmine on ilma ANTALISE eelneva kirjaliku loata rangelt keelatud. Asjaolu, et ANTALIS ei pöördu volitamata kasutusest teada saamisel kohe kohtusse, ei käsitleta kasutusloa andmise ega hagist loobumisena.

 

Hüperlingid
 

VEEBILEHT võib sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele või välistele internetiallikatele (hüperlingid). ANTALISEL pole hüperlinkide üle kontrolli. Seega ei saa ANTALIST pidada nende hüperlinkide eest vastutavaks ning ANTALIS ei võta vastutust nende sisu, reklaamimise, toodete, teenuste ega muu kolmandate isikute veebilehtedel ja välisallikatest kättesaadava materjali eest.

Lisaks ei saa ANTALIST pidada vastutavaks kahju eest, mis tuleneb hüperlinkide kasutamisest või nende sisule tuginemisest või hüperlinkide kaudu kättesaadavate kaupade ja teenuste kasutamisest.Vastutusest loobumine
 

ANTALIS teeb mõistlikke jõupingutusi, et esitada VEEBILEHEL täpset ja ajakohast teavet, ning jätab endale õiguse muuta selle sisu igal ajal ilma ette teatamata. ANTALIS ei vastuta VEEBILEHE, sealhulgas hüperlinkide või teiste VEEBILEHE kaudu otseselt või kaudselt kättesaadavate elektrooniliste linkide täpsuse ega täielikkuse eest.

Kõik kasutajad peavad ise kinnitama teabe täpsuse lisavahendite kaudu, sealhulgas otsekontaktis ANTALISEGA.

Seetõttu ei võta ANTALIS vastutust, mis tuleneb:

- VEEBILEHE sisu ebatäpsustest või väljajätmistest;
- VEEBILEHELE juurdepääsu puudumisest;
- programmivigadest;
- VEEBILEHE sisu vigadest;
- kolmanda isiku sissetungiga seotud kahjudest, mis põhjustavad VEEBILEHE sisu muutusi;
- VEEBILEHE sisu volitamata või ebaseaduslike muudatustega seotud kahjust;
- üldisemalt VEEBILEHELE juurdepääsu või juurdepääsu puudusest tulenevast otsesest või kaudsest kahjust, olenemata selle põhjusest, päritolust, olemusest või tagajärjest, ja/või VEEBILEHEL otseselt või kaudselt kättesaadava teabe kasutamisest.

ANTALIS ei võta vastutust viiruste, teenusetõkestamise ründe või muu tehnoloogilise arvutiseadmeid, -programme, andmeid või muud vara kahjustada võiva materjali põhjustatud kahju eest, mis tuleneb VEEBILEHE kasutamisest või selle VEEBILEHE või muu VEEBILEHEL lingitud kolmanda isiku veebilehe või internetiallika sisu allalaadimisest.

ANTALIS ei võta vastutust sellel VEEBILEHEL lingitud kolmanda isiku veebilehe või internetiallika sisu eest. ANTALIS ei ole selliseid linke heaks kiitnud. ANTALIS ei võta vastutust kahju eest, mis tuleneb sellel VEEBILEHEL lingitud kolmanda isiku veebilehe või internetiallika kasutamisest.

Isikuandmete kaitse

ANTALIS kogub ja töötleb VEEBILEHE kasutaja esitatud isikuandmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 kohaselt. Lisateabe saamiseks vaadake meie Privaatsusteadet ja Küpsiste poliitikat, mis on kättesaadav meie VEEBILEHEL.


a) VEEBILEHE IT-turve

ANTALIS võtab asjakohaseid meetmeid, et tagada VEEBILEHEL esitatud kasutajate isikuandmete turvalisus ja salastatus ning ennetada nende muutmist, kahjustamist, hävimist või kolmandate isikute juurdepääsu andmetele. Kasutajate esitatud isikuandmeid hoitakse turvalistes serverites, peamiselt veebimajutusteenuse pakkuja serveris.

Ent isikuandmete edastamisega internetis kaasnevad seoses niiviisi saadetud andmete turvalisusega seotud riskid, mida ANTALIS ei suuda täielikult ennetada. Seega hoiatab ANTALIS kasutajaid VEEBILEHE kasutamisega seotud võimalike riskide eest ja soovitab kasutajatel võtta vajalikke kaitsemeetmeid internetis navigeerimise haldamisel (nt uuendatud riist- ja tarkvara ning ajakohase viirustõrjeprogrammi kasutamine ja konfidentsiaalsusmeetmete võtmine, et kaitsta identifitseerimistunnuseid ja salasõnu jms). Kasutajad ainuvastutavad oma identifitseerimistunnuse ja salasõna kasutamise eest.


b) IT-turve VEEBILEHEGA seotud kolmandate isikute veebilehtedel või välistes internetiallikates (hüperlingid)

VEEBILEHEL lingitud kolmandate isikute veebilehtedel või välistes internetiallikates kasutajate esitatud isikuandmete halduse ja turvalisuse eest ainuvastutavad nende väliste veebilehtede või internetiallikate avaldajad.

ANTALIS ei ole vastutav töötleja, sest ta ei kontrolli nende väliste veebilehtede või internetiallikate kaudu vahetult kasutajate esitatud andmete haldust ega saa mingil moel tagada niiviisi saadetud kasutajate andmete turvalisust. Kasutajad peavad olema teadlikud nende väliste veebilehtede või internetiallikate privaatsuspõhimõtetest.


Kohaldatav seadus ja ainualluvus

Nende üldiste kasutustingimuste sätetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi, välja arvatud juhul, kui seaduste ja eeskirjade vahel on vastuolusid. ANTALISE registreeritud asukohas asuval pädeval kohtul on ainualluvus sellistest vastuoludest tulenevate vaidluste lahendamiseks, välja arvatud juhul, kui teatud seadusest või määrusest tuleneb muu spetsiifiline pädevus.


Päringud

Palun saatke teade e-posti aadressil info.ee@antalis.com või kasutage VEEBILEHEL toodud kontaktteavet, kui:

- teil on küsimusi veebilehel esitatud toodete kohta;
- teil on raskusi veebilehele juurdepääsuga või seal navigeerimisega;
- näete veebilehel ebasobivat või ebaseaduslikku sisu.