Antalisesse tööle kandideerijate isikuandmete kaitse ja personalialane privaatsusteade

Tööle kandideerijate isikuandmete kaitse põhimõtted
 

Kehtiv alates 2020. aasta jaanuarist.
1.     Kogutavad andmed

Kui kandideerite Antalise tööpakkumisele internetis, töötleb Antalis Teie isikuandmeid, mis on sisestatud kohustuslikele väljadele.
Isikuandmete töötlemisel lähtutakse õiguspärasest eesmärgist, st sobivate kandidaatide valimine veebilehel pakutud
ametikohtadele. Antalisele andmete edastamine on vabatahtlik, aga teave on vajalik teie avalduse töötlemiseks.

Kogume värbamisprotsessis järgmisi andmeid:

·        identifitseerimis- ja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, sugu, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber);
·        elulookirjeldus, foto, haridus ja karjäär, kaaskiri, huvid ja vestluse käigus kogutud teave;
·        andmed, mille olete värbamisprotsessi jooksul vabatahtlikult esitanud (soovituskirjad, diplomid, koolitused jms).

Neid andmeid võivad meile esitada kolmandad isikud, nt töövahendusfirmad või soovitajad, kelle andmed Te meile värbamisprotsessi käigus andsite.

Teave on vajalik, et saaksime Teie avaldust töödelda seoses ühe või mitme Antalise tööpakkumisega. Teavet töödeldakse käsitsi ja/või automaatselt kogu värbamisprotsessi jooksul, et Antalis saaks Teiega nende pakkumiste raames ühendust võtta ja Teie avaldust hallata. Kuna Antalis on rahvusvaheline kontsern, töödeldakse Teie isikuandmeid ka väljaspool Euroopa Liitu.

Kui olete esitanud meie veebilehel avalduse, hoitakse ja käideldakse Teie andmeid meie teenuseosutaja juures eri riikides üle maailma. Värbamisprotsessi käigus on võimalik, et avaldusega seotud isikuandmed edastatakse ja/või tehakse kättesaadavaks teatud Antalise sidusettevõtetele, mis asuvad maailma eri paikades ja riikides, kus Antalise kontsern tegutseb. Nendel on juurdepääs Teie andmetele ainult vajaduse korral ja eelnimetatud eesmärgil. Kui andmete saajad asuvad riigis, mis ei paku isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses piisavat kaitset, siis kasutab Antalis Teie isikuandmete turvaliseks edastamiseks kohaldatava andmekaitseseaduse alusel lepingu tüüptingimusi ja järgib Ameerika Ühendriikides sertifitseeritud ettevõtetele andmeid edastades ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield.

2.     Andmete säilitamise periood

Teie isikuandmeid säilitatakse vähemalt ühe aasta jooksul Teie avalduse saamisest ja neid võidakse säilitada ka kohaldatavas õiguste piiramise sättes määratud lisaperioodil.

3.     Teie õigused

Kehtivate andmekaitseseaduste alusel on Teil järgmised õigused:

·        õigus oma isikuandmeid vaadata (tasuta), muuta ja parandada, kustutada, nende töötlemist piirata, neid üle kanda ja kustutada lasta;
·        õigus küsida selgitusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega ja/või esitada oma isikuandmete töötlemise kohta õiguspäraseid vastuväiteid;
·        õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele.

Lisaks saate meile saata spetsiaalseid juhtnööre, kuidas korraldada Teie isikuandmete käitlemine pärast Teie surma.

Kui soovite neid õiguseid kasutada, saatke oma soov aadressile dataprotection-HRHQ@antalis.com

Lisateabe saamiseks vaadake Antalise isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet.

 

Antalise personalialane privaatsusteade

Privaatsusteade - töötajate isikuandmete kaitse
Kehtiv alates 2018. aasta maist.

Antalis on võtnud endale eesmärgiks kaitsta kõigi ettevõttega oma isikuandmeid jagavate töötajate ja tööle kandideerijate isikuandmeid. Oleme koostanud selle kümnest punktist koosneva isikuandmete kaitset käsitleva teate, et teavitada teid teie õigustest ja Antalise loodud algatustest, mille eesmärk on kaitsta teie isikuandmeid. 

Sisukord
1. Ulatus
2. 
Kelle kohta isikuandmete kaitset käsitlev teade kehtib?
3. Millist teavet see sisaldab?
4. Milliseid andmeid me kogume ja kuidas neid kasutame?
5. Andmete säilitamine

6. Rahvusvaheline edastamine
7. Lahtiütlused
8. Teenuseosutajad
9. Andmete uuendamine
10. Teie õigused


1. ULATUS

Antalis (edaspidi ANTALIS) on Prantsusmaa aktsiaselts aktsiakapitaliga 213 000 000 eurot. ANTALIS on registreeritud äriregistris Registre du Commerce et des Sociétés of Nanterre numbri 410 336 069 all. ANTALISe registrijärgne asukoht on 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt (Prantsusmaa).

Meie ettevõtte jaoks on oma töötajate ja tööle kandideerijate isikuandmete kaitse väga oluline. Seetõttu soovib ANTALIS tagada, et isikuandmeid kogutakse, säilitatakse ja kasutatakse vastutustundlikult. Euroopa Liidu ja teiste riikide andmekaitseseadustes on kehtestatud ranged nõuded ning oleme võtnud eesmärgiks neid järgida

ANTALIS võtab oma ärieetikas enda ja kogu kontserni eest seisukoha, milles tunnustame iga isiku võõrandamatut põhiõigust tema eraelu ja isikuandmete kaitsele, ning oleme pühendunud vajaliku korra rakendamisele, et meie äritegevuse käigus teie isikuandmete kogumine ja töötlemine toimuks kohaldatava seaduse kohaselt, arvestades isikute ja isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsusega. Lisateave on kättesaadav meie kodulehel www.antalis.com.

ANTALISE kontsern on uuendanud oma protsesse, et järgida isikuandmete kaitset käsitlevat Euroopa Liidu määrust 2016/679, luues ettevõttesisese andmekaitseprogrammi, et toetada terves ANTALISE kontsernis isikuandmete kogumisel, kasutamisel ja haldamisel ühtset standardit.

Teie isikuandmete vastutavad töötlejad on Antalise kohalik(ud) äriühing(ud) (edaspidi: ANTALIS), milles te töötate või kuhu te olete tööle kandideerinud.
Andmete kaitset käsitlevas teates selgitatakse teile, kuidas meie töötajaid ja meile tööle kandideerijaid käsitlevat teavet võidakse koguda, kasutada ja avaldada, ning kirjeldatakse teie õigusi seoses teie isikuandmetega. Järgmine teave peaks aitama teil mõista selle dokumendi eesmärki.  

Palun lugege privaatsusteade hoolikalt läbi.   


2. KELLE KOHTA ISIKUANDMETE KAITSET KÄSITLEV TEADE KEHTIB?

See isikuandmete kaitset käsitlev teade kehtib kõigi töötajate ja tööle kandideerijate kohta. Mõiste „töötaja“ tähendab ANTALISES töölepingu või sarnasel alusel töötavat isikut (sh praktikandid jms)

3. MILLIST TEAVET SEE SISALDAB?

Selles isikuandmete kaitset käsitlevas teates on isikuandmed (elektrooniline või kirjalik) teave, mis on seotud isikuga, keda saab otse või kaudselt kindlaks teha, eelkõige tunnuse, nagu identifitseerimisnumbri, nime, asukohaandmete, veebi kasutajatunnuste või muu(de) teguri(te) põhjal, mis on seotud tema füüsilise, psühholoogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteediga.

See hõlmab ka isikuandmete erikategooriaid (erikategooria andmed), mille alusel me saame kindlaks teha isiku rassi või etnilise päritolu, poliitilised vaated, usulised tõekspidamised või teised sarnased tõekspidamised, ametiühingusse kuulumise, isiku füüsilise või vaimse tervise või seisukorra (sh geneetilised või biomeetrilised andmed), seksuaalelu / seksuaalse sättumuse või juriidilised andmed (sh teave kriminaalkuriteo täidepanemise või väidetava täidepanemise ja kehtestatud otsuse või karistuse kohta) või eelnevat eeldada.

ANTALIS kogub erikategooria andmeid ainult siis, kui see on vajalik ühel järgmistest eesmärkidest. Lisateavet selle kohta, millal ja miks meil võib neid vaja minna, leiate punktist 4 „Kogutavad andmed ja nende kasutamine“.
 

4. KOGUTAVAD ANDMED JA NENDE KASUTAMINE

ANTALIS võib teie isikuandmeid kasutada mitmel eesmärgil, nagu on alljärgnevates osades kirjeldatud.

Oleme võtnud eesmärgiks koguda ja kasutada ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud enne töötaja palkamist, töölepingu sõlmimisel ja pärast selle lõpetamist. ANTALIS kasutab isikuandmeid äritegevuses, töötajate arendamiseks, infotehnoloogias, halduseesmärkidel ja vajaduse korral haldus- või kohtumenetluses või muul viisil kohaldatava õiguse alusel, et kaitsta ANTALISE ja kolmandate isikute huve, või seaduses sätestatud juhtudel asjakohase teate saamisel. ANTALIS võib esitada töötajate kohta teavet kolmandatele isikutele seoses töösuhte või tasu, hüvede ja inimressursse käsitlevate programmide määramisega.   

Üks meie ettevõtte põhiväärtustest põhineb usaldusel, seega saate teabe kogumise eesmärkide, teabe sisu, allikate ja ANTALISE jaoks tähtsate õiguslike aluste kohta täpsemat teavet, kui saadate meile päringu meiliaadressile dataprotection-HRHQ@Antalis.com.

Isiku tuvastamine ja staatus 


ANTALIS kogub ja säilitab oma töötajate ja tööle kandideerijate kohta eri andmeid, et sõlmida töölepinguid ja täita töölepinguga sätestatud kohustusi. Meie kogutavad isikuandmed võivad sisaldada osa või kõike järgnevast:
 

Tiitel Eesnimi Perekonnanimi
Muud nimed Meiliaadress Sugu
Sünniaeg Foto Aadress
Telefoninumber Pangakonto andmed Kontaktisik hädaolukorras (andmed)
Isikukood Kodakondsus Perekonnaseis
Lähisugulane Amet Töösuhte liik
Osakond Asukoht Töötaja kasutajatunnus
Palk, maksud ja tasud Andmed hüvitiste kohta Andmed distsiplinaarjuhtumite ja kaebuste kohta
Pensionikava andmed Andmed hüvitiste kohta Andmed distsiplinaarjuhtumi ja kaebuste kohta
Sõiduki mark Sõiduki registreerimisnumber Ametiühingutesse kuulumine

Karjäär

Püüame toetada oma praeguste ja tulevaste töötajate annete ja oskuste arengut, seega võime teie töösuhte jooksul koguda andmeid teie karjääri kohta, et arendada töötajat ja ta karjääri. Need andmed võivad muu hulgas olla järgmised: 

- Elulookirjeldus, Diplom(id), Soovituste kontrollimise andmed
Töövõtueelsed soovitused, Auhinnad, Koolitusandmed/sertifikaadid
Hinnangud, Tulemuslikkuse hinnangud, Isiklik arengukava
Andekuse hinnangud, Hüvitiste ülevaatus


IT, sisselogimist käsitlevad andmed ja turvalisus

Usume vastutuse võtmisse ja seaduses lubatud juhtudel võib ANTALIS salvestada ja/või jälgida tehtud ja vastu võetud telefonikõnesid ning elektroonilist kirjavahetust, mis on ANTALISELE saadetud või mille ANTALIS on saanud, et kaitsta oma äritegevust ning teha kindlaks vastavus meie põhimõtetele ja kohaldatavale õigusele. Kõik kirjeldatud salvestamised ja/või jälgimised toimuvad ainult seaduslikel ärieesmärkidel kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega. 

See võib hõlmata järgmisi eesmärke:

faktide salvestamine (sh häälsõnumite teisendamine tekstiks); 
ANTALISE põhimõtete ja korraga vastavuse loomine; 
kohaldatavate õigusnormide ja määruste järgimine; 
kuritegude ennetamine/tuvastamine ja volitamata kasutamise uurimine;
ANTALISE võrkude ja süsteemide tõhusa kasutuse ja toimimise jälgimine; 
koolitused ja kvaliteedikontroll.
 
Te võite jääda meie valdustes ANTALISE või meie valdusi haldava asutuse videovalvesüsteemide videotesse. Hoonele juurdepääsu süsteemid võivad määrata teie asukoha ning kuupäeva ja kellaaja, millal te meie valdustesse sisenesite ja sealt väljusite.
 
Võidakse vaadata järgmisi andmeid:
IP-aadress Logid Kõnede salvestised
Videovalve Metaandmed Meiliandmed


Asukohaandmed

Võime teie töölepingu ja ametialase tegevuse raames anda teile järgmisi vahendeid/seadmeid: telefon, arvuti, auto, juurdepääsukaart jms
Võidakse koguda järgmisi andmeid:
 - GPS-seadmega jälgimise andmed
 - Mobiiltelefoni jälgimine
 - Andmed lähetuste kohta


Küpsised 

Juhul kui te kasutate meie veebilehti, teavitame teid, et neil kasutatakse küpsiseid ja teisi veebiliikluse analüüsimise vahendeid (nt Pixel Tracking, Google Analytics jne). Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me neid vahendeid kasutame, tutvuge meie küpsiste poliitikaga

5. ANDMETE SÄILITAMINE
 

ANTALIS säilitab teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik meie kohustuste täitmiseks või teabe kogumise eesmärkide saavutamiseks või kohaldatavates andmekaitseseadustes lubatud perioodi. 
 
Sobiva säilitusperioodi määramisel arvestame andmete kogust, olemust ja konfidentsiaalsust, andmete volitamata kasutuse ja avaldamise võimalikku kahju, andmete töötlemise eesmärki ning asjaolu, kas me suudame saavutada need eesmärgid ka muul viisil, samuti kohaldatavaid õiguslikke nõudeid. 
Meil võib olla vaja säilitada andmeid märkimisväärselt pika aja jooksul, et kehtestada, kasutada või kaitsta oma seaduslikke õiguseid, ning arhiveerimiseks ja ajalooga seotud eesmärkidel. Isikuandmeid hoitakse salajasena isikut tuvastada võimaldavate üksikasjade eemaldamise, asendamise ja blokeerimise kaudu, kui see on võimalik ja mõistlik. 
 


6. RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE

Oleme üle maailma tegutseva kontsernina (nagu enamik rahvusvahelisi ettevõtteid) tsentraliseerinud oma inimressursside ja andmete halduse teatud aspektid ning pakume oma töötajatele suurepäraseid arengu- ja kasvuvõimalusi. Seoses sellega võidakse teie isikuandmeid edastada väljapoole nende päritoluriiki (mis hõlmab edastamist ka väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda) ja neid võidakse vaadata üle maailma kogu ANTALISE kontsernis.

Usaldus on üks meie MEESKONNA VÄÄRTUSEID, mille alusel me tegutseme, seega võtame kõik vajalikud turvalisusega seotud ja õiguslikud ettevaatusabinõud, et kaitsta ANTALISES edastatud isikuandmete turvalisust ja terviklikkust, et võimaldada Euroopa Majanduspiirkonnast pärit isikuandmete üleilmset edastamist ANTALISE kontsernis kooskõlas kohaldatavate Euroopa privaatsusseadustega, kasutades samu isikuandmete kaitse standardeid. Teie isikuandmed on seega samaväärselt kaitstud olenemata meie asukohast ANTALISE kontsernis.

Pange tähele, et teie isikuandmeid töötlevad ka ANTALISE teenuseosutajad, kes võivad asuda teistes jurisdiktsioonides. Lisateave on punktis 7


7. LAHTIÜTLUSED

ANTALIS võib avaldada teie isikuandmeid: i) kui see on vajalik nimetatud eesmärgil, sealhulgas ANTALISE kontserni piires; ii) kui see on kohaldatavates õigusaktides ette nähtud; iii) seoses meie ettevõtte ümberkorraldamisega või teise ettevõttega liitmisel; iv) kui meie arvates on selline avaldamine vajalik lepingu- või teiste kokkulepete tingimuste jõustamiseks või kehtestamiseks või muul viisil ANTALISE õiguste, vara või ohutuse kaitsmiseks; v) et järgida kohtumenetluse nõudeid, kohtuotsust või teisi seaduslikke kohustusi või järelevalveasutuse või valitsuse päringut või vi) teie nõusolekul.

Töötajaid käsitlevate isikuandmete kolmandatest isikutest saajad võivad olla järgmised:

maksu- ja tolliamet ning aktsiisiasutused; 
reguleerivad asutused ja teised kutseühendused; 
börsi- ja noteerimisasutused; 
äriühingute juhte ja osalusi käsitlevat teavet sisaldavad avalikud registrid; 
isikutuvastusteenuste osutajad; 
kohtud, politsei ja õiguskaitseasutused; 
valitsuse osakonnad ja agentuurid; 
audiitorid ja kutselised nõustajad (sh kindlustusandjad ja -nõustajad). 
 
Kinnitame teile, et teeme endast alati kõik võimaliku võimalikult väheste isikuandmete avaldamiseks.
 

8. TEENUSEOSUTAJAD

Kolmandad isikud, kes osutavad ANTALISELE teenuseid, on alltöövõtjad. ANTALIS sõlmib alltöövõtjatega lepingud, mis sisaldavad asjakohaste privaatsust käsitlevate seaduste nõudeid. Alltöövõtjad peavad isikuandmete kaitsmiseks kasutama asjakohaseid turvameetmeid ja neil ei ole lubatud kasutada isikuandmeid muul viisil kui ANTALISE juhiste kohaselt. 

Alltöövõtjad, kes töötlevad ANTALISE nimel isikuandmeid, võivad asuda Euroopas või teistes maailma riikides. ANTALIS tagab, et alltöövõtjad järgivad kehtivaid seaduslikke nõudeid isikuandmete edastamisel väljapoole jurisdiktsiooni, kust need algselt saadi. Euroopa Majanduspiirkonnas kogutud või seal asuvate andmesubjektidega seotud andmete puhul nõuab ANTALIS oma alltöövõtjatelt tavapäraste lepingunõuete täitmist isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse, nagu on ette nähtud kehtivates Euroopa privaatsust käsitlevates seadustes. 
 

9. ANDMETE UUENDAMINE

Avatud suhtlus on kohustuslik, kui soovime edu saavutada, ning seetõttu teeme endast kõik võimaliku, et meie töödeldavad isikuandmed oleksid täpsed ja täielikud. Vajaduse korral saame isikuandmeid kontrollida ja parandada. Selleks tuleb võtta ühendust personaliosakonnaga. Selleks, et meil oleks teie kohta värskeimad andmed, peaksite meid teavitama kõigist kontakt- või isikuandmete muudatustest.


10. TEIE ÕIGUSED

Soovime teie õiguseid austada ja tagada, et seda teevad ka teised. Peaksite teadma, et teil on seoses oma isikuandmetega järgmised õigused::

pääseda ligi isikuandmetele, mida ANTALIS teie kohta säilitab; 

lasta oma isikuandmeid parandada, näiteks kui need on puudulikud või valed; 
teatud tingimustel ja seaduses lubatud ulatuses paluda oma isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist või esitada töötlemise kohta vastuväiteid; 
teatud tingimustel ja seaduses lubatud ulatuses saada meile esitatud isikuandmetest koopia struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus (nimetatakse andmete ülekandmiseks); 
kui olete esitanud oma isikuandmed vabatahtlikult või nõustunud muul viisil nende kasutamisega, on teil õigus oma nõusolek tagasi võtta; 
õigus esitada andmekaitseasutusele kaebus (lisateave allpool). 
 

Juhul kui olete alla 16-aastane

Kui olete noorem kui 16aastane või pole oma elukohariigis täisealine, peate saama oma vanemate / seadusliku esindaja nõusoleku, enne kui esitate meile oma isikuandmeid. Nooremad kui 16aastased ja alaealised isikud ei tohi ilma eelneva loata oma isikuandmeid edastada.

Õigus esitada kaebus

Juhul kui meie vastus teid ei rahulda või kui te arvate, et me ei töötle teie isikuandmeid seadusega kooskõlas, võite esitada kaebuse oma riigi asjakohasele andmekaitseküsimuste järelevalveasutusele.  

Selle deklaratsiooni muudatused

Seda privaatsusteadet on ajakohastatud 2018. aasta mais. Me võime privaatsusteadet aeg-ajalt muuta või kohandada, kui see on vajalik selleks, et täita kohaldatavaid andmekaitseseadusi. Kui soovite, võite privaatsusteatega vastavalt vajadusele uuesti tutvuda. Kõiki privaatsusteate sätetes tehtavaid muudatusi hakatakse kohaldama hetkest, mil need meie veebilehtedel avaldatakse.  

Päringud

Kui teil on privaatsusteate kohta küsimus, võtke palun ühendust ANTALISe rahvusvahelise andmekaitseametnikuga, saates sellekohase e-kirja järgmisele e-posti aadressile dataprotection-HRHQ@Antalis.com.