Antalis ja Euroopa REACH määrus

REACH määrus (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. Euroopa Ühenduse määrus nr 1907/2006 jõustus alates 1. juunist 2007. 

Selle määruse rakendamisel on mitu etappi ja nõuded erinevad nii toodete kui Euroopa turule saadetud koguse osas.

Reach2.jpg

 

Antalisel kui edasimüüjal puudub REACH määrusest tulenevalt eelregistreerimise või registreerimise kohustus.

Antalis teeb tihedat koostööd oma tarnijatega, et tarnijad ning omakorda nende tarnijad täidaksid kõiki määrusest tulenevaid nõudmisi nüüd ja tulevikus.

REACH määrus nõuab teatud väga kõrge riskitasemega kemikaale "Substance of Very High Concern (SVHC)" suures kontsentratsioonis (kõrgem kui 0.1%m/m) sisaldavate toodete kohta teabe väljastamist.

Meile teadaolevalt on Antalise sortimendis üksikud sellised tooted ja nende toodete nimekirja uuendatakse vastavalt tarnijatelt saabuvale infole.

Kui soovite selle kohta lisainfot, pöörduge palun oma kliendihalduri poole. 

Lisainfot saate ka sellel lehel asuvatest allalaetavatest materjalidest.

*Väga ohtlike ainete (SVHC) loetelus REACH määruse järgi (Lisa XIV): kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine (CRM kategooria 1 või 2), püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised (PBT) või väga püsivad ja väga bioakumulatiivsed (vPvB) ained või ained, mille kohta on tõendeid samalaadse ohtlikkuse osas.