Keskkond

  • Antalis ja REACH määrus

    REACH määrus (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. Euroopa Ühenduse määrus nr 1907/2006 jõustus alates 1. juunist 2007 ning sellega asutati Euroopa Kemikaaliamet.

    Antalisel kui edasimüüjal puudub REACH määrusest tulenevalt oma toodetes sisalduvate kemikaalide registreerimise kohustus. Sellest hoolimata teeme koostööd oma tarnijatega kindlustamaks, et nemad ja omakorda nende tarnijad täidavad kõiki määrusest tulenevaid nõudmisi.

    REACH määrus nõuab mõnede, väga kõrge riskitasemega kemikaale "Substance of Very High Concern (SVHC)" suures kontsentratsioonis sisladavate toodete kohta informatsiooni väljastamist. Meile teadaolevalt on Antalise sortimendis üksikud sellised tooted. Kui soovite selle kohta lisainfot, pöörduge palun oma kliendihalduri poole.

    Loe lähemalt Terviseameti kodulehelt...