About Us

Culture_&_Values_259x194.jpg

Meie kultuur

Antalise firmakultuur põhineb väärtustel ja käitumistavadel, millele toetume oma igapäevatöös ja -suhtluses kolleegide ning klientidega.
Meie põhiväärtused on need, mis on meie arvates meie töö- ja käitumisviiside puhul meile kõige olulisemad ning aitavad meil luua positiivset, heade tulemustega ja edukat organisatsiooni.

 

Meil on neli põhiväärtust, mille aluseks on ingliskeelne lühend TEAM:

T  - meeskonnavaim
E - delegeerimine ja usaldus
A - vastutus
M - valmisolek muutusteks
 

 

MEESKONNAVAIM

 • LUGUPIDAMINE Teiste oskuste ja võimete märkamine ja tunnustamine. Erinevate vaatenurkade ja veendumuste väärtustamine ka igapäevategevustes.
 • AVATUS ja AUSUS Uute ja erinevate ideede, kontseptsioonide ja teguviiside kaalumine ja nendega arvestamine. Oma ideede ja arvamuste jagamine teistega.
 • KOOSTÖÖVALMIDUS Töökaaste, klientide ja huvirühmadega toimivate võrgustike loomine eesmärgiga kasutada võimalusi ja oskusi parimal viisil.

 

DELEGEERIMINE ja USALDUS

 • PARTNERLUS Isiklike ja meeskonnapõhiste partnerlussuhete loomine tegutsemaks kõigi huvides ja ühiste eesmärkide nimel, mis aitavad kaasa ettevõtte pikaajaliste eesmärkide saavutamisele.
 • TOETUS Pidev meeskonna positiivne suunamine, ergutamine ja julgustamine.
 • TUNNUSTAMINE Indiviidide ja meeskondade pingutuste ja saavutuste märkamine ja tunnustamine, konstruktiivse ja kaasava tagasiside andmine.

 

VASTUTUS

 • VASTUTUSE VÕTMINE Aktiivne otsuste tegemine, mõistmine, et võetud ülesanded mõjutavad üldisi tulemusi. Tulemuste analüüs pidevaks õppimiseks ja arenguks.
 • OHUTUS Isiklik vastutus tööohutuse ja -tervishoiu eest luues ja tagades tervisliku ja ohutu töökeskkonna.
 • KLIENDIKESKSUS Kliendi vajadused on seatud tegevustes kesksele kohale. Klienditeenindus on parimal tasemel, et hoida ja arendada pikaajalisi koostöösuhteid.

 

VALMISOLEK MUUTUSTEKS

 • PAINDLIKKUS Oma käitumisviisi kohandamine üldiste eesmärkide saavutamiseks, avatus muutustele ja uuele teabele, olukordadega kohandumine.
 • EESTVEDAMINE Teiste suunamine, motiveerimine ja arendamine, et nad suudaksid anda oma parima. Muudatuste vajalikkuse mõistmine, meeskonna innustamine.
 • PIDEV ARENG Parimate tööviiside leidmine ja olemasolevate tingimuste parandamise nimel tegutsemine. Lahenduste elluviimiseks sobivaimate meetodite rakendamine, pidevate muutuste vajalikkuse tõdemine.
paperman