Dummy-keskus on puhkusel 26. juulini, Pabrik on suletud 10.-28. juuli.

Müügitingimused

 

Antalise  müügitingimused

Antalis juhindub paberi ja paberitoodete müügi korral Üldistest Paberi ja Paberitoodete Kaubastamise Reeglitest. Kõikidele hinnapakkumistele, tarnetingimustele ning toodete ja teenuste müügile rakenduvad Antalis AS Müügi Üldtingimused.

  • Üldised Paberi ja Paberitoodete Kaubastamise Reeglid

    (pdf)

  • Üldised Paberi ja Paberitoodete Kaubastamise Reeglid (inglise k.)

    (pdf)

  • Müügi Üldtingimused

    (pdf)

 

 

ANTALIS AS MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED

Kuupäev: 21.01.2013

Versioon: 1.0

1.         Müügi Üldtingimuste kohaldamine. Käesolevad Müügi Üldtingimused kohalduvad kõikidele toodete müügi ja teenuste tellimise tehingutele, mis sõlmitakse Antalis AS (reg. kood 10236815) kui müüja (Müüja) ja tema kliendi kui ostja (Ostja) vahel.

Lisaks üldtingimustele kohaldatakse teenuste tellimise korral tellimuse esitamise ajal kehtivat Müüja Teenuste Kataloogi ning paberi ja paberitoodete tellimisel Üldiseid Paberi ja Paberitoodete Kaubastamise Reegleid (Reeglid), mis on kättesaadavad Müüja veebilehel www.antalis.ee. Üldtingimuste ja Reeglite vastuolu korral lähtuvad pooled paberi ja paberitoodete müügi korral Reeglites sätestatust.

2.         Lepingu sisu. Müüja müüb teatud tooteid ja osutab toodetega seotud teenuseid, mis on loetletud Teenuste Kataloogis (Tooted), Ostjale kooskõlas käesolevates Müügi Üldtingimustes kokku lepitud tingimustega ja Ostja poolt aktsepteeritud vastavate hinnapakkumistega või Ostja poolt esitatud tellimustega, lähtudes Müüja kehtivast hinnakirjast. Käesolevaid Müügi Üldtingimusi, hinnapakkumist ja vastavat nõustumist nimetatakse edaspidi ühiselt Lepinguks. Lepinguks loetakse ka käesolevaid Müügi Üldtingimusi ja Ostja poolt esitatud tellimust juhul kui Pooled on kokku leppinud, et tellimuse esitamine ja sellele Müüja poolt vastamata jätmine loetakse lepingu sõlmimiseks.

Ostja maksab Toodete eest Lepingus sätestatud tingimuste järgi.

3.         Hinnapakkumised. Kui Ostja soovib osta Müüja poolt pakutavaid Tooteid, esitab Ostja vastava tellimuse Müüjale isiklikult või telefoni, faksi või e-posti teel. Seejärel teeb Müüja hinnapakkumise, mis kehtib 1 tööpäeva, kui hinnapakkumises pole teistmoodi märgitud. Hinnapakkumine ja käesolevad Müügi Üldtingimused muutuvad Poolte jaoks siduvaks siis, kui Ostja on tellitud Toodete hinnapakkumise aktsepteerinud. Hinnapakkumise tingimused, mis on vastuolus käesolevate Müügi Üldtingimustega on ülimuslikud Müügi Üldtingimustes sätestatud vastavate tingimuste suhtes ja asendavad neid. Hinnapakkumises esitatakse hinnad ilma käibemaksuta, kui ei ole teisiti märgitud.

4.         Tellimused. Müüja ja Ostja võivad Toodete müügi Kliendilepingus või muul viisil kokku leppida, et Ostja poolt telefoni, faksi, e-posti teel või muul elektroonilisel viisil esitatud tellimusele (pakkumus) mittevastamist loetakse Müüja poolseks tellimusega nõustumuseks. Sellisel juhul muutub Ostja poolt esitatud tellimus Müüjale siduvaks juhul, kui Müüja ei ole Ostjale 3 tööpäeva jooksul vastanud, et ta tellimust ei täida. Ostja kannab tellimuse (pakkumuse) Müüjale kättetoimetamise riski. Ostja poolt tellitud Toodete hind määratakse kindlaks tellimuse esitamise hetkel kehtinud Müüja hinnakirja järgi. Müüjal on õigus teha hinnakirjas muudatusi, millest Müüja kohustub ostjat teavitama. Ostja kohustub enne tellimuse esitamist tutvuma Müüja kehtiva hinnakirjaga.

5.         Tarne. Müüja tarnib Tooted Ostjale vastavas hinnapakkumises või punktis 4 kirjeldatud tellimuses sätestatud sihtkohta ja tarnetingimustel.

Laokaupade tarneperiood on sätestatud Müüja kehtivas hinnakirjas või vastavas hinnapakkumises.

Müüjal on õigus keelduda Toodete tarnimisest, kui Ostja ei ole kokkulepitud ettemakset täielikult tasunud või kui Ostjal on mis tahes summas tasumata arveid, mille maksetähtpäev on saabunud.

Toodete juhusliku hävimise või kahjustumise risk läheb Ostjale üle siis, kui Müüja või Müüja poolt määratud isik on andnud Tooted: (i) Ostja, (ii) Ostja poolt määratud isiku või (iii) Ostja poolt nimetatud vedaja valdusesse.

6.         Kontroll tarnel. Kõikide tarnitud Toodetega on kaasas saateleht või arve. Ostjal on kohustus kontrollida, et tarnitud Tooted ja kogused on kooskõlas saatelehe ja arvega. Tarnel peab Ostja viivitamatult üle vaatama ja kontrollima, et tarnitud Toodetel ei ole silmaga nähtavaid kahjustusi ning samuti veenduma, et tarnitud Toodete arv vastaks saatelehele või arvele.

Ostja esitab nõuded Toodete kvaliteedi Lepingu tingimustele mittevastavuse kohta kirjalikult 7 päeva jooksul vastavate Toodete tarnimisest Ostjale.

Põhjendatud pretensioonid Müüja poolt põhjustatud Toodete puudujäägi või mittevastavuse osas lahendatakse Ostja ja Müüja vahelise edasise kokkuleppe alusel.

7.         Ostja hoolsus. Ostja peab Toodete ladustamisel tagama tarnitud Toodete ja nende kvaliteedi säilimiseks vajalikud tingimused.

8.         Arvete esitamine ja tasumine. Ostja kohustub maksma Müüjale tellitud Toodete eest vastavalt Müüja poolt esitatud arvele ja hinnapakkumises sätestatud maksetingimustele. Müüja esitab Ostjale arve üldjuhul e-posti teel. Müüja võib esitada arved juba enne tarnet ning Müüjal on lisaks ka õigus nõuda ettemakse tasumist.

Müüjal on õigus nõuda Ostjalt Toodete Ostjale tarnimisega seotud veokulude hüvitamist ning Müüjal on õigus esitada Ostjale veokulude kohta arve, kui Müüja on sellised veokulud pidanud ise tasuma.

Arve loetakse tasutuks päeval, millal see laekub Müüja arvelduskontole või kassasse. Juhul, kui Ostja hilineb maksete tasumisega, on Müüjal õigus nõuda viivist 0,1 % tähtajaks tasumata summalt iga maksega hilinetud päeva eest.

Ostja on kohustatud hüvitama Müüjale täies ulatuses kõik Ostja poolt tähtajaks tasumata summade sissenõudmisega seoses kantud kulutused.

9.         Omandiõiguse üleminek. Toodete omandiõigus läheb Müüjalt Ostjale üle Toodete tarnel, tingimusel, et Ostja on Toodete eest täielikult tasunud.

Toodete juhusliku hävimise või kahjustumise risk läheb Ostjale üle alates Toodete tarnimisest Ostjale.

10.       Omandireservatsioon. Müüja säilitab tarnitud Toodete omandiõiguse kuni nimetatud Toodete eest on täielikult tasutud.

Ostjal on keelatud tema valduses olevaid, kuid endiselt Müüja omandis olevaid Tooteid pantida. Juhul, kui Ostjal on sissenõutavaks muutunud, kuid mittekohaselt täidetud kohustusi Müüja ees, võib Müüja keelata Ostjal kasutada või käsutada Tooteid, mille omand kuulub endiselt Müüjale.

11.       Garantii. Toodetele võib kohalduda tootja garantii vastavalt selle garantii tingimustele. Müüja ei vastuta Toote valmistaja poolt pakutavate garantiitingimuste täitmise eest. Müüja ei anna Toodetele mingit garantiid.

Paberi ja paberitoodete müügi korral lähtutakse Üldistest Paberi ja Paberitoodete Kaubastamise Reeglitest, mis on avaldatud Müüja veebilehel.

12.       Eritellimused ja ladu. Juhul, kui Müüja ladustab Ostja jaoks spetsiaalselt tellitud Tooteid või garanteeritud Toote koguseid, siis on Ostjal kohustus tellitud ja Müüja poolt ladustatud Tooted välja osta ühe kalendriaasta jooksul pärast Toodete ladustamist Müüja poolt, kui Pooled ei ole kokkuleppinud teistsuguses väljaostmise tähtajas.

Spetsiaalselt Ostja jaoks Müüja poolt laos ladustatavate Toodete kohta vormistatakse Lepingule lisa, kus on ära märgitud Toodete (i) nimetus, (ii) grammkaal, (iii) mõõdud, (iv) värv ja (v) kogus.

Müüja võib spetsiaalselt Ostja jaoks laos ladustatavate Toodete hinda vajaduse korral muuta. Kõik hinna muudatused vormistatakse kirjalikult ning edastatakse Ostjale 30 päeva enne hinnamuutuse jõustumist. 

13.       Agendisuhte puudumine. Ostja on iseseisev lepingupool, kes ostab Müüjalt Tooteid oma nimel. Kui Ostja müüb Tooteid edasi, siis toimub see Ostja enda nimel ja arvel. Seetõttu ei ole Ostjal lubatud esitleda ennast Müüja agendi ega esindajana ning Ostja ei tohi sõlmida mingeid tehinguid Müüja nimel ja arvel. Lepingust tulenev õigussuhe on sõltumatute Poolte vaheline õigussuhe.

14.       Erakorraline lõpetamine. Müüja võib lõpetada Lepingu viivitamatult kirjaliku teatega, kui Ostja ei täida Lepingu olulisi tingimusi ega heasta rikkumist või mittetäitmist kahe nädala jooksul Müüjalt vastava kirjaliku teate saamisest arvates.

Kumbki Pool võib Lepingu viivitamatult kirjaliku teatega mis tahes ajal lõpetada, kui: (i) teine Pool lõpetab või tekib oht et teine Pool võib lõpetada tegevuse või likvideeritakse, teise Poole vastu algatatakse pankrotimenetlus või Poole varade mis tahes osale määratakse haldur; või (ii) Lepingust tulenevate kohustuste täitmine ei ole võimalik õigusaktide tõttu.

15.       Õigused pärast lõpetamist. Lepingu mis tahes põhjusel lõpetamisel või lõppemisel ei ole kummalgi Poolel õigust saada mingisugust hüvitust üksnes lõpetamise tõttu. Lepingu lõppemisel, mis tahes põhjusel, ei lõppe Ostja väljaostukohustus, kui Müüja ladustab Ostja jaoks spetsiaalselt tellitud Tooteid või garanteeritud Toote koguseid.

16.       Konfidentsiaalsus. Kui seadus teisiti ei nõua või kui Lepingu kavatsuse elluviimisest teisiti ei tulene, siis nõustuvad Pooled käesoleva Lepingu sisu ja/või mis tahes teadmisi, informatsiooni või andmeid teise Poole äritegevuse või toodete kohta, mida talle avaldatakse või millest ta saab teatavaks Lepingu tõttu (välja arvatud avalikest või ettevõtlusega seotud allikatest kättesaadav informatsioon), salajas hoidma, mitte avaldama ning mitte enda ega mis tahes muu isiku või organi huvides kasutama.

17.       Vastutus. Müüja vastutus on piiratud Ostjale käesoleva Lepingu rikkumise kaudu tekitatud otsese varalise kahjuga. Müüja vastutab kahju tekitamise eest ainult juhul, kui Müüja on süüdi mittetäitmises. Ühelgi juhul ei vastuta  Müüja Ostja saamata jäänud tulu eest.

Müüja koguvastutus Ostja ees Lepingu rikkumise eest on piiratud nende Toodete hinnaga, millega seoses nõue esitati, ning ühtlasi piiratud summaga, mille Ostja on selliste Toodete eest Müüjale tegelikult maksnud enne rikkumisest teada saamist.

18.       Teated. Kõik teated ja muu Lepingu alusel toimuv infovahetus esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning loetakse Poolele kätte toimetatuks järgmiselt: (i) posti või kulleriga kätte toimetamise puhul, kolmandal tööpäeval pärast postitamist, kui teade ei saabu tegelikult varem; (ii) isiklikult kohale toimetamise puhul kätte toimetamise päeval; (iii) faksiga saatmise puhul saatmise päeval, tingimusel, et saatja faks väljastab teate, et faks on kohale jõudnud; (iv) e-postiga saatmise puhul saatmise päeval, tingimusel, et saatjalt laekub teade, et e-kiri on kohale jõudnud; (v) muul elektroonilisel viisil, kui teate vastuvõtmine või edastamine on registreeritud Müüja infosüsteemis.

19.       Lepingu terviklikkus ja täielikkus. Leping sisaldab kõiki sätteid ning asendab kõiki varasemaid Pooltevahelisi kirjalikke ja suulisi Lepingu sisu puudutavaid kokkuleppeid. 

20.       Sätete üksteisest sõltumatu õiguslik jõud. Lepingu mis tahes sätte tühisus või täitmisele pööramise võimatus ei mõjuta Lepingu mis tahes muu sätte kehtivust või täitmiselepööratavust.

21.       Loovutamine. Kumbki Pool ei või ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta loovutada kolmandatele isikutele Lepingust tulenevaid mis tahes õigusi ega kohustusi.

Müüja võib loovutada oma nõuded Ostja vastu selleks, et võlgu sisse nõuda (nt kasutada inkassoteenuseid).

22.       Muudatused. Lepingut (hinnapakkumisi, nõustumust ja nendega seotud Müügi Üldtingimusi) võib muuta ainult kirjalikus vormis. Muudatused, mis ei ole vormistatud kirjalikult, on tühised ja kehtetud. Selguse mõttes olgu öeldud, et see ei piira Müüja õigust muuta Müügi Üldtingimusi ja hinnakirja, mida kasutatakse koos tulevaste hinnapakkumiste või müügitehingutega.

23.       Vääramatu jõud. Kumbki Pool ei vastuta Lepingu mittetäitmise eest, kui selle põhjuseks on Poole kontrolli alt väljas olev asjaolu nagu õigusaktide või määruste muutmine; riigiasutuse, valitsus- või omavalitsusasutuse tegevus; ülestõus, sõjaline operatsioon, loodusõnnetus või muu vääramatu jõu asjaolu. Pooled on kohustatud viivitamatult jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist, kui vääramatu jõu mõju on möödas. Kui vääramatu jõu asjaolu kestab kauem kui üheksakümmend (90) päeva, võib kumbki Pool Lepingu lõpetada, esitades teisele Poolele sellekohase kirjaliku teate.

Pooled on kokku leppinud, et nad ei pea vääramatuks jõuks tulekahju, üleujutust, vargust ega muud sarnast sündmust, kui selle põhjuseks on Ostja tegu või hooletus (tegematajätmine) või kui kolmas isik on sellise sündmuse eest Ostja ees vastutav.

24.       Kohaldatav õigus. Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest. Lepingule ei kohaldata ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta.

25.       Vaidluste lahendamine. Kõik vaidlused, erimeelsused ja nõuded, mis tulenevad Lepingust või on sellega seotud, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Pooltel ei õnnestu lahendada vaidlust läbirääkimiste teel, siis lahendab vaidluse lõplikult Harju maakohus (Tallinnas).

 

Antalis AS
Registrikood 10236815
Linamäe 6, Tänassilma küla
Saku vald, Harjumaa
76406 Eesti
E-post: info@antalis.ee